Algemeen


Als ZWEMCLUB INTERBAD BRUGGE (ZIB) zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

ZWEMCLUB INTERBAD BRUGGE
Zetel: Vondelstraat 85, 8310 Assebroek


Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden door ZWEMCLUB INTERBAD BRUGGE verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
 
 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van ZWEMCLUB INTERBAD BRUGGE (uitvoering overeenkomst)
 • Het voeren van een ledenadministratie en dienstverlening aan leden (uitvoering overeenkomst)
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (gerechtvaardigd belang)
 • Het deelnemen aan competities en tornooien:
  • Sportieve administratie (gerechtvaardigd belang)
  • Organisatie van een recreatief sportevenenment (uitvoering overeenkomst)
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)
 • Het bekomen van subsidiëring door FROS (multisport Vlaanderen) vzw (koepel waarbij zwemclub Interbad Brugge is aangesloten) (wettelijke verplichting)
 • Verzekering (wettelijke verplichting)Welke gegevens verwerken we?

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, telefoonnummer, e-mail
 • Rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, nationaliteit
 • Medische gegevens: medisch attest
 • Financiële bijzonderheden (oa. betalingen, rekeningnummer, …)
 • ziekenfonds
We verzamelen enkel de persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (oa. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …)
We verzamelen geen gegevens via derden. Er wordt geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.
 


Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door volgende externe organisaties
 • Bestuursleden van de vereniging
   


Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:
 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • “FROS Multisport Vlaanderen Vzw”
  • Voor het bekomen van een lidmaatschap bij een erkende en gesubsidieerde federatie
  • Voor het bekomen van een individuele verzekering voor onze leden, deelnemers en vrijwilligers
  • Voor het bekomen van clubondersteuning
 • Subsidiërende overheid = stad Brugge
 • Partnerclubs waarmee we in samenwerking activiteiten organiseren en waarbij deelnemerslijsten worden uitgewisseld.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.
 
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.
 


Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.
 


Bewaartermijn

ZWEMCLUB INTERBAD BRUGGE bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. ZWEMCLUB INTERBAD BRUGGE verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 10 jaar.
 


Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:
 • Alle personen die namens ZWEMCLUB INTERBAD BRUGGE van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevensJe rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.
Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebeid van privacy bescherming:
 
Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

Wijziging privacy statement

ZWEMCLUB INTERBAD BRUGGE kan de privacyverklaring steeds wijzigen.

De laatste wijziging gebeurde op 10 oktober 2019

 

Zwemclub Interbad Brugge bedankt zijn partners ...

Zin om recreatief of compititie te zwemmen?
Pixelmedia
Missenplace
Decathlon
Elektro Timmermans
D'Haenens Verlichting
Cookies
Deze website maakt gebruikt van cookies om uw surfervaring makkelijker te maken. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Lees meer